Hållbarhet

Energi från vår egen solpark

Under sommaren 2023 byggde vi en solkraftspark bredvid vår hall i Petalax, med 564 solpaneler. På ett år producerar de uppskattningsvis 210 megawattimmar energi, vilket täcker hela energibehovet för vår hall. Överskottsel säljer vi till elbolaget.

Solparken minskar våra koldioxidutsläpp med 80 procent. Totalt sett minskar utsläppen med 24 ton per år, vilket motsvarar CO₂-utsläppen från en bilresa på 17 000 kilometer.

Solparkens nyckeltal

564

solpaneler

210

MWh solenergi per år

80 %

mindre utsläpp

Vi återvinner och återanvänder material

Under ett byggprojekt uppstår nästan alltid mycket avfall. Att sortera avfallet på rätt sätt och återanvända material är därför en av de viktigaste miljöåtgärderna vi som byggföretag kan göra.

Vi sorterar allt avfall som uppstår på byggplatsen och slänger inte bort överblivet material som kan återanvändas. Istället lagrar vi det och använder det i nästa projekt. Till exempel har vår hall i Petalax renoverats nästan helt och hållet med återvunnet material.

Vi följer upp vårt koldioxidavtryck

Greenhouse Gas Protocol-standarden delar upp företagens utsläppskällor i tre olika scope eller kategorier. Wikcons koldioxidavtryck 2023 var totalt 139 tCO₂e (ton koldioxidekvivalenter) i scope 1 och 2.

Scope 1 omfattar direkta utsläpp från företagets energiproduktion, fastigheter och fordon. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp, såsom inköpt el, värme och kylning.